ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΛΑΝΙΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΑ 33 ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝ ΟΙ 2 ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 12 ΑΞΙΕΣ ΤΙΣ 18 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 3 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20