ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΩΡΕΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Έχει αξία να σημειωθεί ότι, συνέπεια της στάσης της ΕΤΕ και με δεδομένη την αρνητική χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας και την διαρκώς εντεινόμενη εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και δοκιμασίας των Ελλήνων, θεώρησα ηθική υποχρέωση μου, τουλάχιστον, κατ’ αρχήν, οκτώ (8) εκ των άνω μετοχών, να τις οικειοποιήσω με σκοπό, δια της αξίας αυτών, να συνδράμω την ελληνική πολιτεία και κοινωνία.

    Συγκεκριμένα, εκ των ως άνω μετοχών, δώρισα με σύμβαση μεταβίβασης αιτία δωρεάς, τις με αύξοντες αριθμούς 010933, 008173, 147141 και 179253 μετοχές στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ε.Ι.» ( END NATIONAL DEBT‐END), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας λάβει αριθμό μητρώου καταχώρησης 12362/2011 στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών και τις αύξοντες αριθμούς 010946, 009619, 003257 και 179255 μετοχές, στην Αστικής Εταιρίας με κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει» (Ellas never die ‐END), που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας λάβει αριθμό μητρώου καταχώρησης 5139/2011 στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Τρίπολης.
    Ακολούθως, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσίας υπεβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κατά νόμο δηλώσεις φόρου δωρεάς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών ( όπου κατοικώ) για τον προσδιορισμό του φόρου δωρεάς.
    Δια του με αριθμό πρωτ. 2234/16‐9‐2011 εγγράφου της, η ανωτέρω Δ.Ο.Υ Πατρών, γνωστοποίησε σε μένα και στις δύο ως άνω δωρεοδόχους εταιρίες, ότι η υπόθεση μας έχει διαβιβασθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και ότι βρίσκονται σε αναμονή απάντησης και οδηγιών ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης, ενώ μας ζητήθηκαν παράλληλα επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση, για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτής.
09.07.2020 5_ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2
Ακολούθως, διά των με αριθμ.21321/13‐10‐2011 και 21518/13‐10‐2011 εγγράφων της Γ’ Δ.Ο.Υ Πατρών, σε συνδυασμό με το Δ13Α1136096 ΕΞ/27‐9‐2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, τμήμα Α’ του Υπουργείου Οικονομικών, μας γνωστοποιήθηκε ότι οι δωρεοδόχοι, πρέπει να καταβάλουν τον κατά Ν. 2961/2001, προβλεπόμενο φόρο δωρεάς ποσού 13.572.959.576,71 ευρώ (για την δωρεά των 4 μετοχών), ως ειδικότερα νομίμως προβλέπεται.
09.07.2020 2_ΕΦΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ2 309.07.2020 1_ΑΝΑΤΟΛΗ 1 4
 Έχει ιδιαίτερη αξία να σημειωθεί ότι τόσο στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 21321/13‐10‐2011 όσο και στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 21518/13‐10‐2011 έγγραφα της Δ.Ο.Υ Γ’ Πατρών, η εν λόγω οικονομική υπηρεσία προέβη στη μετατροπή από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ της σημερινής αξίας των δωρηθέντων τεσσάρων (4) μετοχών, προκειμένου να προσδιορίσει τον αναλογούντα φόρο που έπρεπε να καταβληθεί από τον δωρεοδόχο, βασιζόμενη μάλιστα στην έκθεση αποτίμησης του κ. Θεόδωρου Καρυώτη. Από το ως άνω έγγραφο προκύπτει ότι η αξία εκάστης μετοχής σε ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 678.647.978.985,66 ευρώ (2.714.591.915.942,63:4).
    Έκτοτε και παρά το γεγονός ότι βεβαιώθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ποσό του αναλογούντος φόρου για εκάστη εκ των δυο ως άνω δωρεών, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προέβησαν, παρά τις αντίξοες οικονομικές συγκυρίες που πλήττουν τη χώρα μας, σε καμία ενέργεια για την είσπραξη του εν λόγω φόρου.
    Για τον λόγο αυτό, απέστειλα από κοινού με τις ως άνω αναφερόμενες δωρεοδόχους εταιρίες, την από 10‐2‐2012 εξώδικη γνωστοποίηση ‐ αναφορά προς τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ, κ. Ιωάννη Διώτη, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, κ. Γρηγόριο Πεπόνη, τον Διευθυντή ΣΔΟΕ, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τον Οικονομικό Εισαγγελέα, κ. Σπυρίδωνα Μουζακίτη κοινοποιούμενη και προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου.
    Δια της εν λόγω εξώδικης γνωστοποίησης ‐ αναφοράς, θέσαμε υπόψιν των ως άνω φορέων τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με τις ως άνω μετοχές και την εγκυρότητα αυτών και προτείναμε τρόπους για την είσπραξη του αναλογούντος φόρου δωρεάς.
09.07.2020 8_ΕΞΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ 001-01 - Copy 5
Εν συνεχεία μας κοινοποιήθηκε η από 13‐3‐2012 και με αριθμό πρωτ. ΔΠΕΙΣ Β 1043010 ΕΞ 2012 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ‐ Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών προς την Δ 13 Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου και την Δ/νση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης, την οποία υπογράφει η Προιστάμενη της Διεύθυνσης κα Ευανθία Χατζηπαναγιώτου.
    Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής (2η παρ. αυτής) «Σε ότι αφορά θέματα απόσβεσης οφειλών προς το Δημόσιο, σας γνωρίζουμε ότι οι γενικές διατάξεις είσπραξης δημοσίων εσόδων δεν προβλέπουν άλλη δυνατότητα πλην της καταβολής με μετρητά, μέχρι των προβλεπόμενων κάθε φορά ορίων, με επιταγές ή με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών».
09.07.2020 6_ΧΑΡΤΙΑ ΔΟΥ ΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΔΟΕ1 - Copy 609.07.2020 10_ΧΑΡΤΙΑ ΔΟΥ ΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΔΟΕ2 7
Μετά την κοινοποίηση της από 10‐2‐2012 εξώδικης γνωστοποίησης ‐ αναφοράς, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω εξώδικη γνωστοποίηση ‐ αναφορά πραγματικά περιστατικά, κλήθηκα να καταθέσω ως μάρτυρας ενώπιων της κ. Πταισματοδίκη Α’ Πατρών.
    Έχει ιδιαίτερα αξία να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε για πρώτη φορά και την Βουλή των Ελλήνων κατόπιν της υπ’ αριθμ.2780/24‐2‐2012 αναφοράς του Βουλευτή κ. Τζικαλάγια.
    Ειδικότερα δια του υπ’ αριθμ. ΓΚΕ 1053901 ΕΞ 2012 1991/ 30‐3‐2012 εγγράφου του αυτοτελούς Γραφείου Κοινοβουλευτικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο κοινοποιήθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, εξετέθη το θέμα της δωρεάς των οκτώ μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής και του υπολογισθέντος και καταλογισθέντος αναλογούντος φόρου εκ ποσού 13.572.959.579,71€ δις ευρώ για την κάθε δωρεά. Στο συγκεκριμένο έγγραφο μάλιστα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ως αξία των αντικειμένων της κτήσης για τον υπολογισμό του φόρου, λαμβάνεται η αγοραία αξία κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, η οποία προσδιορίζεται με βάση κάθε αποδεικτικό στοιχείο (άρθρο 9 επ. του Κώδικα).
09.07.2020 3_YΠ.ΟΙΚ. ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ1 809.07.2020 4_YΠ.ΟΙΚ. ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ2 9
Εν προκειμένω, το αποδεικτικό στοιχείο που έλαβε υπόψιν της η αρμόδια ΔΟΥ για τον υπολογισμό του αναλογούντος φόρου είναι η έκθεση αποτίμησης της αξίας των μετοχών του καθηγητή Θ. Καρυώτη, που ανέρχεται στο ποσό των 979.492.628.070$ δολαρίων ΗΠΑ, ήτοι σε ευρώ 678.647.978.985,66€.
    Περαιτέρω δε, αναφέρεται στο ίδιο ως άνω έγγραφο ότι ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων δωρεάς με επιταγή (ή επιταγές) λόγω του ότι το ποσό του φόρου υπερβαίνει συνολικά τα πεντακόσια ευρώ ( α.ν. 1819/1951)
    Μέχρι σήμερα έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κρατικοί λειτουργοί, η στάση των οποίων έχει ως γνώμονα την συγκάλυψης της αλήθειας και την εξυπηρέτηση σκοπών ξένων προς το δημόσιο συμφέρον.